Specialisten in ons team

Ambulante Onderwijs Begeleiding  

De Martin Luther Kingschool beschikt over een Ambulant Onderwijskundig Begeleider. Deze AOB-er zorgt voor de verbinding tussen de ML Kingschool en andere scholen van OPSPOOR. Vanuit onze expertise en kennis met betrekking tot leerlingen met specifieke ondersteuning behoeften kan de AOB-er meekijken en denken met collega's van andere scholen als zij vastlopen met een leerling. Dit kan zijn in de vorm van praktische tips in de klas, gesprekken met leerkrachten en Intern begeleiders of een observatie. Daarnaast kan er door de AOB-er gekeken worden of de huidige onderwijssetting nog wel toereikend is voor de leerling of dat er gedacht moet worden aan de overstap naar S(B)O. Dan zal de leerling doorverwezen worden richting het SWV voor verder onderzoek en/of de aanvraag van een TLV (Toelaatbaarheidsverklaring) 

Onze AOB-er is: Sanne Scalongne

aob.mlking@opspoor.nl 

 

Schoolcontactpersoon (vertrouwenspersoon)

De schoolcontactpersoon is er voor iedereen die met de school te maken heeft. Zowel leerlingen, ouders en medewerkers van de school kunnen terecht bij de schoolcontactpersoon. Deze medewerker luistert naar het probleem en/of de klacht en zal helpen in de route naar het oplossen van het probleem en/of de klacht.  

Onze schoolcontactpersonen zijn: Sanne Scalongne (SO) & Christine Nijman (VSO)

schoolcontactpersoon.mlking@opspoor.nl 

 

Coördinatoren SO & VSO 

De ML Kingschool beschikt over 2 coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor het dagelijks reilen en zeilen binnen de school. Zij zorgen voor vervanging bij ziekten, maken roosters en onderhouden contacten met onze externe partners zoals SPURD, Wherelant en Muziekschool Waterland. 

Onze coördinatoren zijn: Sanna Richir (SO) & Meta Sas (VSO) 

s.richir@opspoor.nl 

m.sas@opspoor.nl  

 

Intern Begeleiders 

De intern begeleiders op de ML Kingschool zijn verantwoordelijk voor het onderwijsproces, het onderwijsaanbod en onderwijsontwikkeling binnen de ML Kingschool. Zij ondersteunen en coachen leerkrachten en leerlingen binnen het onderwijsproces. Daarnaast voeren zij, indien nodig, samen met de leerkrachten gesprekken met ouders over de ontwikkeling van hun kind. 

Onze Intern Begeleiders zijn: Kitty Vries (SO) & Martijn Broekman (VSO)

 ib.mlking@opspoor.nl 

 

Zorg-coördinator 

De zorg coördinatoren richten zich op de zorg van leerlingen van binnenkomst tot uitstroom. Zij coördineren de instroom van nieuwe leerlingen, organiseren onderzoek en speciale hulp voor leerlingen en dragen zorg voor dossiervorming. Zij kijken welke zorg de leerlingen nodig hebben en onderhouden de contacten met ouders en externe partijen. 

Onze zorg coördinatoren zijn: Sharon Hazebroek (SO) & Roos Gerritsen (VSO) 

Zorgco.mlking@opspoor.nl 

 

Stage-coördinatoren

Op de Martin Luther Kingschool werken 3 stage-coördinatoren die verantwoordelijk zijn voor de stages van de leerlingen op het VSO. Als een leerling 15 jaar is start hij/zij met de voorbereidingen voor een eigen stage plek. Samen met de stage coördinator gaat de leerling nadenken over zijn/haar talenten en interesses. Door middel van workshops en gesprekken wordt duidelijk waar een leerling graag zou willen stagelopen.

Als de leerling 16 jaar is start hij/zij op een stageplek die passend is bij zijn/haar interesses en talenten. De stage-coördinator houdt contact met de leerling, de stage-begeleider en ouders over het verloop van de stage. Twee keer per jaar organiseren zij een evaluatiegesprek waarbij alle betrokkenen worden uitgenodigd en waarin de verdere voortgang en leerdoelen besproken worden.

De stage-coördinator begeleidt de leerling van de start van zijn/haar stage tot en met het moment waarop een leerling gaat uitstromen richting dagbesteding, een begeleide werkplek, beschut werk of een reguliere baan. Daarnaast is er voor onze leerlingen ook de mogelijkheid om verder te leren op een MBO 1 opleiding.

De stage-coördinatoren kunnen ouders/verzorgers ook ondersteunen bij het aanvragen van een WLZ (Wet Langdurige Zorg) of Wajong uitkering.

 

Onze stage-coördinatoren zijn: Erlijn Zandstra - Annemanou Vergouw - Tasmiah Zevenster.

stage.mlking@opspoor.nl

 

ICT-coördinator  

De ICT-coördinator is verantwoordelijk voor het ICT-beleid en ICT-aanbod binnen de ML Kingschool. Daarnaast draagt zij zorg voor de aanschaf van nieuwe devices, onderhoudt digitale leerprogramma's en kan ouders ondersteunen bij Ouderportaal.  

Onze ICT-coördinator is: Rebecca Snieder 

ict.mlking@opspoor.nl
 

 

""