ODC en Droomklas

Op het ODC Wegwijzer komen cliënten vanaf een leeftijd van twee jaar, die vanwege medische of andere redenen en een verstandelijke beperking niet naar reguliere peuterspeelzalen of basisscholen kunnen gaan. ODC staat voor Orthopedagogisch Dag Centrum, maar intussen is de nadruk meer op "behandeling" dan op dagbesteding komen te liggen. Vanwege de naamsbekendheid noemen we het nog wel ODC. ODC Wegwijzer heeft twee groepen.
 
Samenwerking Prinsenstichting
ODC Wegwijzer en Martin Luther Kingschool werken nauw samen. We hebben regelmatig overleg over diverse zaken, maar hebben samen ook een aantal "arrangementen" opgesteld, waarbij cliënten van het ODC onderwijs kunnen krijgen aangeboden. Dat kan in hun eigen ODC-groep maar ook door enkele uren per week in een groep van school mee te draaien. Ook kunnen leerlingen van de Martin Luther Kingschool gebruik maken van faciliteiten van het ODC of kunnen medewerkers van het ODC zorg verlenen aan leerlingen van school. Belangrijke voorwaarden voor het succes van onze samenwerking:
  • We zitten samen in één gebouw, waardoor de arrangementen eenvoudig uitgevoerd kunnen worden.
  • Er is structureel en constructief overleg met elkaar.
  • We verkennen veel mogelijkheden, zonder daarbij over geld te praten.
 
Droomklas
Als resultaat van het verkennen van de mogelijkheden tot samenwerken is onze Droomklas ontstaan. In de Droomklas zitten 3 cliënten van Prinsenstichting en 3 leerlingen van de Martin Luther Kingschool. Het gaat hierbij om kinderen die nog niet, of tijdelijk niet aan onderwijs deel kunnen nemen, maar dat op termijn wel weer gaan doen. Deze kinderen krijgen een tijdelijke intensieve begeleiding bestaande uit:
  • Dagbestedingsactiviteiten, waaronder sporten, zwemmen, creatieve activiteiten, leren samen spelen, dagelijks aanwezig zijn en leren functioneren in een min of meer schoolse setting.
  • Onderwijs: een individueel programma, volledig aangepast aan de individuele mogelijkheden. Dat kan in de Droomklas, maar deels ook in de groep waar de leerling vandaan kwam of wordt geacht in te stromen.
  • Behandeling: PMT (psyche-motore-therapie), logopedie, fysiotherapie, muziektherapie en dergelijke.
  • Gezinsbegeleiding: waar nodig kan ondersteuning in de thuissituatie worden geboden.
 
Plaatsing in de Droomklas is tijdelijk, maximaal twee jaar. Leerlingen kunnen worden toegelaten als zij een dagbestedingsindicatie hebben. Dan worden zij ingeschreven via Prinsenstichting. Ook leerlingen met een TLV kunnen worden toegelaten. Zij zijn dan leerling van de Martin Luther Kingschool. Leerlingen kunnen niet  voor de Droomklas worden aangemeld. Prinsenstichting en Martin Luther Kingschool bepalen samen welke van hun cliënten / leerlingen in de Droomklas worden geplaatst.
 

Leerkrachten aan het woord

"Deze kwetsbare doelgroep verdient alle kansen. Het is onze taak om ze als jong volwassenen met zelfvertrouwen over hun eigen kunnen uit te laten stromen."

Leerkracht van het VSO